پیام خود را بنویسید
 

دفتر تلفن

ریاست
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ علی باقر طاهری نیا ریاست a.taheriniairphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۱۷
۲ نجف آقایی مشاور رئیس و مدیر دفتر n.aghaieirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۱۰
۳ فاتح مرادی نیاز مسئول دفتر f.moradiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۱۷
۴ امیر مرسلی مدیر روابط عمومی a.morsaliirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۶۱
۵ مهدی حیدری حراست m.heydariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۵۳
۶ زهرا نوری ماشین نویس z.nouriirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۶
۷ ایمان ذوالفقاری دبیرخانه i.zolfaghariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۲۸
۸ حسین پرویزی نگهبانی h.parviziirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۰۹
۹ ندا رضایی مسئول دبیرخانه هیات امنای منطقه دو پژوهشی n.rezaeiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۰۲
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ مهدی دهمرده معاونت توسعه مدیریت و منابع m.dahmardehirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۱۴
۲ علی مرادی مسئول دفتر a.moradiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۱۴
۳ ندا رضایی مدیر اداری n.rezaeiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۰۲
۴ محسن حسنی مدیر بودجه ۲۳۵۱۷۱۸۹
۵ نازنین شرف الاسلامی مدیر مالی n.eslamiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۲۲
۶ ابوالفضل مظلوم کارشناس اداری a.mazloomirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۵۲
۷ سکینه داودی کارشناس مسئول مالی s.davoodiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۸۲
۸ شیوا سیف‌اله‌زادگان ماشین نویس sh.seyfirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۰۳
۹ علی مرادی کارشناس مالی a.moradiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۹۰
۱۰ امیر باقری امور اداری a.bagheriirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۴
 
معاونت پژوهشی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ محمد عزیزی معاون پژوهشی m.aziziirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۶۴
۲ مژگان مهدوی مسئول دفتر m.mahdaviirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۶۴
۳ حسین سمیعی کارشناس مسئول امور پژوهشی h.samieirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۰۵
۴ زهره سیفی پور کارشناس مسئول امور پژوهشی z.seyfipourirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۶۶
۵ مرضیه آزادی کارشناس پژوهشی m.azadiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۹۴
۶ فروزنده سعادتمند کارشناس مسئول انتشارات f.saadatmandirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۴۸
۷ فریده جعفری کارشناس مسئول کتابخانه f.jafariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۳۴
 
واحد مدیریت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی (تحقیقات نهادی)
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ سیدهادی مرجائی مدیر واحد IR h.marjaieirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۳
 
گروه مطالعات و مدیریت در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ احمدرضا روشن مدیر گروه a.roshanirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۴۴
۲ اصغر زمانی عضو هیات علمی a.zamaniirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۰
۳ سید اسماعیل موسوی عضو هیات علمی و مدیر کتابخانه و انتشارات s.mousaviirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۳۳
۴ مریم شهسواری کارشناس مسئول گروه m.shahsavariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۸۸
 
گروه آینده پژوهی و نظریه پردازی در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ رضا منیعی مدیر گروه r.manieeirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۱۵
۲ سمیه فریدونی عضو هیات علمی s.fereidouniirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۱۸
۳ هما فضلی کارشناس مسئول گروه h.fazliirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۸۴
 
گروه نوآوری آموزشی و درسی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ سیده مریم حسینی لرگانی مدیر گروه m.hosseiniirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۶۲
۲ فرهاد ابراهیم آبادی عضو هیات علمی f.ebrahimabadiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۵۱
۳ زهرا رشیدی عضو هیات علمی z.rashidiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۵۸
۴ هما فضلی کارشناس مسئول گروه h.fazliirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۸۴
 
گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ احمد سعیدی مدیر گروه a.saideeirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۴۶
۲ احمدعلی یزدان‌پناه عضو هیات علمی a.yazdanpanahirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۱
۳ محمدرضا نوربخش عضو هیات علمی m.nourbakhshirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۲۵
۴ علی شهدادی عضو هیات علمی a.shahdadiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۴۹
۵ زینب امینی کارشناس مسئول گروه z.aminiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۲۶
۶ داود جعفری کارشناس مسئول گروه d.jafariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۳۵
۷ حامد شوقی کارشناس گروه h.shoghiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۳۲
۸ فاطمه عظامی کارشناس مسئول گروه f.ezamiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۴۷
۹ فرزانه صحرائی کارشناس مسئول گروه f.sahraieirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۴۰
۱۰ حجت علائی کارشناس گروه h.alaeiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۹۱
 
گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ سیما بوذری مدیر گروه s.bouzariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۶۵
۲ مقصود فراستخواه عضو هیات علمی m.farasatkhahirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۵۶
۳ عباس رشنوادی عضو هیات علمی a.rashnavadiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۸۶
۴ مریم شهسواری کارشناس مسئول گروه m.shahsavariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۸۸
 
گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ غلامرضا ذاکرصالحی سرپرست گروه gh.zakersalehiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۴۱
۲ سیدهادی مرجائی عضو هیات علمی h.marjaieirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۳
۳ مهتاب پورآتشی عضو هیات علمی m.pouratashiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۵۹
۴ محمد صابری نژاد کارشناس گروه m.saberiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۲
 
گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت پست الکترونیکی خط آزاد و شماره داخلی
۱ یعقوب انتظاری مدیر گروه y.entezariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۲۷
۲ یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی y.ebrahimiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۲۰
۳ محمدجواد صالحی عضو هیات علمی j.salehiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۷۸
۴ حشمت الله عسگری عضو هیات علمی h.asgariirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۵۰
۵ پریوش اسدی کارشناس مسئول گروه p.asadiirphe.ac.ir ۲۳۵۱۷۱۲۱
 

کلیدواژه ها: دفتر تلفن |