پیام خود را بنویسید
 

میز خدمت الکترونیکی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | 
۱. ارائه آمار و اطلاعات دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی
ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمات اخذ خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت
۱ ۱۸۰۸۲۳۹۷۰۰۰ ارائه آمار و اطلاعات دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۲۳۵۱۷۱۲۶
z.aminiirphe.ac.ir
خانم مهندس زینب امینی
 
۲. تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی
ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمات اخذ خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت
۱ ۱۸۰۴۲۳۹۸۰۰۰ تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۲۳۵۱۷۱۲۶
z.aminiirphe.ac.ir
خانم مهندس زینب امینی


۳. ارائه گزارش‌های مبتنی بر GIS در حوزه دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی
ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمات اخذ خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت
۱ ۱۸۰۸۲۳۹۹۰۰۰ ارائه گزارش‌های مبتنی بر GIS در حوزه دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۲۳۵۱۷۱۲۶
z.aminiirphe.ac.ir
خانم مهندس زینب امینی