پیام خود را بنویسید
 

اطلاعات قراردادها

 | تاریخ ارسال: 1402/12/7 | 
 
ردیف نوع خدمات دریافتی واحد درخواست دهنده نام شرکت طرف قرارداد شماره پیگیری قرارداد مبلغ هزینه شده (ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان لینک قرارداد
۱ خرید نسخه بسته نرم افزاری سیماپ معاونت پژوهشی عمید رایانه شریف ۰۲BL۱۵۹۵۰۴۰۰۰۱D ۲.۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰  ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ مشاهده قرارداد
۲ نقاشی ساختمان معاونت توسعه مدیریت و منابع سعید قلی پور ۰۲BH۱۵۹۵۰۴۰۰۰۱۲ ۴.۷۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ مشاهده قرارداد
۳ ارائه خدمات پشتیبانی سامانه جمع آوری و صحت سنجی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات نوپرداز اصفهان ۰۲BH۱۵۹۵۰۴۰۰۰۲۳ ۵.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ مشاهده قرارداد
۴ پشتیبانی وخدمات نرم افزاری حوزه اتوماسیون معاونت توسعه مدیریت و منابع چارگون ۱۳۵/ ۱۳۶۷ ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/ ۱۲۷۳ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵
۶ قرار داد اجاره سوئیت اقامتی فرح آباد ساری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تهران ۱۵۷/ ۶۲۲۲۸ ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷ پشتیبانی نرم افزار کارگزینی بام پردازش معاونت توسعه مدیریت و منابع بام پردازش تهران ۱۳۵/ ۷۲۱ ۱۴۳.۴۱۲.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۸ نظافت کلیه واحد ساختمان،انجام امور خدماتی معاونت توسعه مدیریت و منابع امین درخشان البرز ۰۲BG۱۵۹۵۴۲۰۰۰۲F ۱۷.۲۴۶.۱۵۰.۴۰۶
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ مشاهده قرارداد
۹ همکاری در انجام پیمایش اشتغال دانش اموختگان ریاست جمعیت توسعه علمی ایران ۰۲BG۱۵۹۵۲۹۰۰۰۳C ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ مشاهده قرارداد
۱۰ ارایه خدمات پشتیبانی سامانه جمع اوری وصحت سنجی وگزارش گیری گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات نوپرداز اصفهان ۰۲BN۱۵۹۵۰۴۰۰۰۶۹ ۴.۱۴۵.۲۹۹.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ مشاهده قرارداد
۱۱ خدمات مشاوره پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع حجت الاسلام سید مصطفی دریاباری ۱۳۵/ ۳۸۳۹ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۲ پشتیبانی وخدمات نرم افزاری حوزه مدیریت مالی واحد مالی فرجام فراپرداز ۲۱۴۳۲ ۵۴۶.۸۷۵.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۳ پشتیبانی وخدمات نرم افزاری حوزه اتوماسیون معاونت توسعه مدیریت و منابع چارگون ۱۳۵/ ۳۱۰۲ ۲۶۴.۹۶۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴ پشتیبانی نرم افزار معاونت توسعه مدیریت و منابع نوپرداز اصفهان ۱۳۵/ ۲۴۰۵ ۲.۷۰۴.۰۴۴.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵ خدمات نرم افزاری  و پشتیبانی وبسایت واحد فناوری اطلاعات یکتاوب افزار شرق خ۰۱۰۶۱۵/۱۰ ۲۰.۷۱۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۶ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/۱۴۹۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۷ قرار داد اجاره سوئیت اقامتی فرح آباد ساری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تهران ۱۵۷/ ۸۶۶۰۹ ۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۸ نظافت کلیه واحد ساختمان،انجام امور خدماتی معاونت توسعه مدیریت و منابع امین درخشان البرز ۰۲BO۱۵۹۵۴۷۰۰۰۱۴ ۱۳.۵۹۷.۸۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ مشاهده قرارداد
۱۹ همکاری در انجام پیمایش اشتغال دانش اموختگان ریاست جمعیت توسعه علمی ایران ۰۲BN۱۵۹۵۲۹۰۰۰۲۰ ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ مشاهده قرارداد
۲۰ پشتیبانی نرم افزار معاونت توسعه مدیریت و منابع بام پردازش تهران ۱۳۵/ ۶۹۹ ۹۷.۰۹۷.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۱ پشتیبانی نرم افزار گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات نوپرداز اصفهان ۱۳۵/۱۳۸۸ ۲۸۴.۹۲۴.۹۴۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ پشتیبانی نرم افزار واحد مالی فرجام فراپرداز ۲۰۴۸۷ ۳۹۰.۶۲۵.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
۲۳ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان گروه اقتصاد آموزش عالی یکتاوب افزار شرق خ ۱۴۰۶۱۶/۹ ۱۶.۴۸۰.۸۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۴ پشتیبانی وب سایت واحد فناوری اطلاعات یکتاوب افزار شرق خ ۱۴۰۴۰۲/۳ ۳۸.۱۵۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۵ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/۱۰۴۹ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۶ حسابرسی واحد مالی آداک آئین ۷۴۱/۰۱/ق ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۷ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی معاونت پژوهشی یکتاوب افزار شرق خ ۱۴۰۲۲۸/۱ ۱۷.۹۸۵.۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۲۸ پشتیبانی نرم افزار واحد فناوری اطلاعات چارگون ۱۳۵/۲۶۸۸ ۱۹۲.۵۳۷.۶۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ خدمات پهنای باند واحد فناوری اطلاعات توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام) ۲۹۸۹-c-lc-con-۱۴۰۰ ۶۸۸.۲۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ پشتیبانی نرم افزار معاونت توسعه مدیریت و منابع بام پردازش تهران ۱۳۵/۴۲۲ ۷۴.۶۹۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ اجاره فضای رک واحد فناوری اطلاعات افرانت ۱۴۰۰/۷۶ ۲۳۰.۴۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۳۲ پشتیبانی نرم افزار گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات نوپرداز اصفهان ۱۳۵/۱۳۸۷ ۱.۸۶۴.۸۵۸.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۳ پشتیبانی نرم افزار واحد مالی فرجام فراپرداز ۱۹۳۸۴ ۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۳۴ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان گروه اقتصاد آموزش عالی یکتاوب افزار شرق خ ۹۹۰۶۱۶/۵ ۱۳.۷۳۴.۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳۵ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/۶۶۸ ۳۳.۶۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۳۶ پشتیبانی وب سایت واحد فناوری اطلاعات یکتاوب افزار شرق خ ۹۹۰۴۰۲/۶ ۳۲.۵۹۱.۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۷ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی معاونت پژوهشی یکتاوب افزار شرق خ ۹۹۰۲۲۷/۲ ۱۷.۱۶۷.۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵