پیام خود را بنویسید
 

اطلاعات قراردادها

 | تاریخ ارسال: 1402/5/2 | 
 
ردیف نوع خدمات دریافتی واحد درخواست دهنده نام شرکت طرف قرارداد شماره پیگیری قرارداد مبلغ هزینه شده (ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ پشتیبانی وخدمات نرم افزاری حوزه اتوماسیون معاونت توسعه مدیریت و منابع چارگون ۱۳۵/ ۱۳۶۷ ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/ ۱۲۷۳ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵
۳ قرار داد اجاره سوئیت اقامتی فرح آباد ساری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تهران ۱۵۷/ ۶۲۲۲۸ ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴ پشتیبانی نرم افزار کارگزینی بام پردازش معاونت توسعه مدیریت و منابع بام پردازش تهران ۱۳۵/ ۷۲۱ ۱۴۳.۴۱۲.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵ واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع امین درخشان البرز ۱۳۵/ ۳۹۷ ۱۷.۲۴۶.۱۵۰.۴۰۶
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۶ خدمات مشاوره علمی، آموزشی، پژوهشی و همکاری در همایش ریاست جمعیت توسعه علمی ایران ۱۳۵/ ۱۶۴ ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷ پشتیبانی خدمات نرم افزار گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات نوپرداز اصفهان ۱۳۵/ ۴۱۳۱۷ ۴.۱۴۵.۲۹۹.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸ خدمات مشاوره پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع حجت الاسلام سید مصطفی دریاباری ۱۳۵/ ۳۸۳۹ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۹ پشتیبانی وخدمات نرم افزاری حوزه مدیریت مالی واحد مالی فرجام فراپرداز ۲۱۴۳۲ ۵۴۶.۸۷۵.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۰ پشتیبانی وخدمات نرم افزاری حوزه اتوماسیون معاونت توسعه مدیریت و منابع چارگون ۱۳۵/ ۳۱۰۲ ۲۶۴.۹۶۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱ پشتیبانی نرم افزار معاونت توسعه مدیریت و منابع نوپرداز اصفهان ۱۳۵/ ۲۴۰۵ ۲.۷۰۴.۰۴۴.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۲ خدمات نرم افزاری  و پشتیبانی وب سایت واحد فناوری اطلاعات یکتاوب افزار شرق خ۰۱۰۶۱۵/۱۰ ۲۰.۷۱۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۳ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/۱۴۹۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۴ قرار داد اجاره سوئیت اقامتی فرح آباد ساری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تهران ۱۵۷/ ۸۶۶۰۹ ۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۵ واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع امین درخشان البرز ۱۳۵/ ۷۲۲ ۱۳.۵۹۷.۸۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۶ خدمات مشاوره علمی، آموزشی، پژوهشی و همکاری در همایش ریاست جمعیت توسعه علمی ایران ۱۳۵/ ۷۱۱ ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۷ پشتیبانی نرم افزار معاونت توسعه مدیریت و منابع بام پردازش تهران ۱۳۵/ ۶۹۹ ۹۷.۰۹۷.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸ پشتیبانی نرم افزار گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات نوپرداز اصفهان ۱۳۵/۱۳۸۸ ۲۸۴.۹۲۴.۹۴۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ پشتیبانی نرم افزار واحد مالی فرجام فراپرداز ۲۰۴۸۷ ۳۹۰.۶۲۵.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
۲۰ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان گروه اقتصاد آموزش عالی یکتاوب افزار شرق خ ۱۴۰۶۱۶/۹ ۱۶.۴۸۰.۸۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۱ پشتیبانی وب سایت واحد فناوری اطلاعات یکتاوب افزار شرق خ ۱۴۰۴۰۲/۳ ۳۸.۱۵۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۲ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/۱۰۴۹ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۳ حسابرسی واحد مالی آداک آئین ۷۴۱/۰۱/ق ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۴ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی معاونت پژوهشی یکتاوب افزار شرق خ ۱۴۰۲۲۸/۱ ۱۷.۹۸۵.۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۲۵ پشتیبانی نرم افزار واحد فناوری اطلاعات چارگون ۱۳۵/۲۶۸۸ ۱۹۲.۵۳۷.۶۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ خدمات پهنای باند واحد فناوری اطلاعات توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام) ۲۹۸۹-c-lc-con-۱۴۰۰ ۶۸۸.۲۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ پشتیبانی نرم افزار معاونت توسعه مدیریت و منابع بام پردازش تهران ۱۳۵/۴۲۲ ۷۴.۶۹۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ اجاره فضای رک واحد فناوری اطلاعات افرانت ۱۴۰۰/۷۶ ۲۳۰.۴۰۰.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲۹ پشتیبانی نرم افزار گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات نوپرداز اصفهان ۱۳۵/۱۳۸۷ ۱.۸۶۴.۸۵۸.۰۰۰
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۰ پشتیبانی نرم افزار واحد مالی فرجام فراپرداز ۱۹۳۸۴ ۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۳۱ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان گروه اقتصاد آموزش عالی یکتاوب افزار شرق خ ۹۹۰۶۱۶/۵ ۱۳.۷۳۴.۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳۲ تعمیر و نگهداری آسانسور معاونت توسعه مدیریت و منابع آسان رو صدوق ۱۳۵/۶۶۸ ۳۳.۶۰۰.۰۰۰
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۳۳ پشتیبانی وب سایت واحد فناوری اطلاعات یکتاوب افزار شرق خ ۹۹۰۴۰۲/۶ ۳۲.۵۹۱.۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۴ پشتیبانی نرم افزار فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی معاونت پژوهشی یکتاوب افزار شرق خ ۹۹۰۲۲۷/۲ ۱۷.۱۶۷.۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵