پیام خود را بنویسید
 

گزارش آماری شمار درخواست‌های خدمات

 | تاریخ ارسال: 1402/4/22 | 
عنوان خدمت شناسه خدمت شمار مراجعه کنندگان حضوری در سال ۱۴۰۰ شمار مراجعه کنندگان حضوری در سال ۱۴۰۱ شمار مراجعه کنندگان به میز خدمت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ شمار مراجعه کنندگان به میز خدمت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ آیا این خدمت از طریق دفاتر پیشخوان هم ارائه می‌شود؟ توضیحات
ارائه آمار و اطلاعات دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی ۱۸۰۸۲۳۹۷۰۰۰ ۰ ۰ ۲۳۷ ۶۴۰ خیر
تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی ۱۸۰۴۲۳۹۸۰۰۰ ۰ ۰ ۳ ۵ خیر اطلاعات خام این خدمت از بانک اطلاعاتی خدمت اول تهیه می گردد.
ارائه گزارش‌های مبتنی بر GIS در حوزه دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی ۱۸۰۸۲۳۹۹۰۰۰ ۰ ۰ ۴۳ ۵۶ خیر اطلاعات خام این خدمت از بانک اطلاعاتی خدمت اول تهیه می گردد.

گزارش آماری درخواست‌های پاسخ داده شده خدمات در سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/4/22 | 
عنوان خدمت شناسه خدمت شمار خدمات الکترونیکی  ارائه شده در سال ۱۴۰۱ توضیحات
مرحله درخواست مرحله تولید مرحله تحویل
ارائه آمار و اطلاعات دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی ۱۸۰۸۲۳۹۷۰۰۰ ۶۴۰ ۶۴۰ ۶۴۰
تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی ۱۸۰۴۲۳۹۸۰۰۰ ۵ ۵ ۵ اطلاعات خام این خدمت از بانک اطلاعاتی خدمت اول تهیه می گردد.
ارائه گزارش‌های مبتنی بر GIS در حوزه دانشجویان، دانش آموختگان و آموزشگران دانشگاهی ۱۸۰۸۲۳۹۹۰۰۰ ۵۶ ۵۶ ۵۶ اطلاعات خام این خدمت از بانک اطلاعاتی خدمت اول تهیه می گردد.