پیام خود را بنویسید
 

فهرست افرادآقای دکتر علی باقر طاهری نیا
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.taheriniairphe.ac.ir
آقای دکتر نجف آقایی
مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.aghaieirphe.ac.ir
آقای امیر مرسلی
مدیر روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.morsaliirphe.ac.ir
آقای فاتح مرادی نیاز
مسئول دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.moradiirphe.ac.ir
خانم ندا رضایی
مدیر امور اداری و پشتیبانی و رئیس دبیرخانه هیات امنا
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.rezaeiirphe.ac.ir
آقای ایمان ذوالفقاری
مسئول دبیرخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
i.zolfaghariirphe.ac.ir
خانم زهرا نوری
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.nouriirphe.ac.ir
آقای حسین پرویزی
نگهبان
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.parviziirphe.ac.ir
آقای قربانعلی باقری (بازنشسته)
مسئول بازنشسته دبیرخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
gh.bagheriirphe.ac.ir
خانم زهره بهمن تبریزی (بازنشسته)
ماشین نویس بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای شهریار مزیدآبادی (بازنشسته)
مدیر بازنشسته روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای سیاوش ماقنتی (بازنشسته)
مدیر بازنشسته روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر مهدی دهمرده
معاونت منابع انسانی و توسعه موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.dahmardehirphe.ac.ir
آقای علی مرادی
امور اداری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.moradiirphe.ac.ir
خانم ندا رضایی
سرپرست امور اداری و پشتیبانی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.rezaeiirphe.ac.ir
خانم نازنین شرف الاسلامی
مدیر امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.eslamiirphe.ac.ir
خانم سکینه داودی
کارشناس مسئول امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.davoodiirphe.ac.ir
آقای ابوالفضل مظلوم
کارشناس امور اداری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.mazloomirphe.ac.ir
آقای امیر باقری
امور اداری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.bagheriirphe.ac.ir
خانم شیوا سیف اله زادگان
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sh.seyfirphe.ac.ir
آقای محمد صالحی شهربابکی (بازنشسته)
مدیر بازنشسته امور اداری و پشتیبانی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.salehiirphe.ac.ir
آقای رسول پاکدامن (بازنشسته)
مدیر بازنشسته بودجه، تحول اداری و بهره وری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
r.pakdamanirphe.ac.ir
آقای امیر عباس محمدی (بازنشسته)
کارپرداز بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.mohammadiirphe.ac.ir
آقای پرویز نیک سیرت (بازنشسته)
کارشناس بازنشسته امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر حشمت الله عسگری
معاونت پژوهشی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.asgariirphe.ac.ir
آقای دکتر سید اسماعیل موسوی
مدیر امور پژوهشی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.mousaviirphe.ac.ir
خانم فروزنده سعادتمند
کارشناس مسئول فصلنامه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.saadatmandirphe.ac.ir
خانم دکتر فریده جعفری
رئیس کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و انتشارات مؤسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.jafariirphe.ac.ir
آقای دکتر حسین سمیعی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.samieirphe.ac.ir
خانم زهره سیفی پور
کارشناس آمایش سرزمین
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
z.seyfipourirphe.ac.ir
خانم مژگان مهدوی
مسئول دفتر معاونت
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم مرضیه آزادی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.azadiirphe.ac.ir
خانم میترا منوچهری (بازنشسته)
مسئول دفتر بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.manoochehriirphe.ac.ir
خانم مژگان مهرپرور (بازنشسته)
کارشناس مسئول بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.mehrparvarirphe.ac.ir

آقای دکتر سید هادی مرجائی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.marjaieirphe.ac.ir

آقای دکتر یعقوب انتظاری
مدیر گروه و عضو هیات علمی
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
y.entezariirphe.ac.ir
آقای دکتر محمد جواد صالحی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
j.salehiirphe.ac.ir
آقای دکتر یزدان ابراهیمی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
y.ebrahimiirphe.ac.ir
آقای دکتر حشمت الله عسگری
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.asgariirphe.ac.ir
خانم پریوش اسدی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
p.asadiirphe.ac.ir
خانم معصومه قارون (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.gharunirphe.ac.ir
خانم نسرین قطبی (بازنشسته)
کارشناس بازنشسته گروه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

خانم دکتر سیما بوذری
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.bouzariirphe.ac.ir
آقای دکتر مقصود فراستخواه
استاد و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.farasatkhahirphe.ac.ir
آقای دکتر عباس رشنوادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.rashnavadiirphe.ac.ir
خانم مریم شهسواری
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.shahsavariirphe.ac.ir
خانم دکتر مهرناز روشنایی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.roshanaeiirphe.ac.ir
آقای احمد حیدری عبدی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.heidariirphe.ac.ir
آقای احمد داوری اردکانی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای دکتر محمد علی حریری (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر احمد سعیدی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.saideeirphe.ac.ir
آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.yazdanpanahirphe.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا نوربخش
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.nourbakhshirphe.ac.ir
آقای دکتر علی شهدادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.shahdadiirphe.ac.ir
خانم مهندس زینب امینی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.aminiirphe.ac.ir
آقای مهندس داود جعفری
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
d.jafariirphe.ac.ir
خانم فاطمه عظامی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.ezamiirphe.ac.ir
خانم فرزانه صحرائی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.sahraeeirphe.ac.ir
آقای حجت علائی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.alaeiirphe.ac.ir
آقای مهندس حامد شوقی
کارشناس فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.shoghiirphe.ac.ir
خانم مینو غیاثی (بازنشسته)
کارشناس بازنشسته گروه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
سرپرست گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
gh.zakersalehiirphe.ac.ir
آقای دکتر سید هادی مرجائی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.marjaieirphe.ac.ir
خانم دکتر مهتاب پورآتشی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.pouratashiirphe.ac.ir
آقای دکتر داوود حاتمی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
d.hatamiirphe.ac.ir
آقای هادی شیرازی بهشتی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای محمد صابری نژاد (بازنشسته)
کارشناس بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.saberiirphe.ac.ir

آقای دکتر احمدرضا روشن
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.roshanirphe.ac.ir
آقای دکتر اصغر زمانی
معاونت پژوهشی و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.zamaniirphe.ac.ir
آقای دکتر سید اسماعیل موسوی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.mousaviirphe.ac.ir
خانم مریم شهسواری
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.shahsavariirphe.ac.ir
آقای دکتر حمید جاودانی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.javdaniirphe.ac.ir
آقای فریدون یگانه (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

خانم دکتر سیده مریم حسینی لرگانی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.hosseiniirphe.ac.ir
خانم دکتر زهرا رشیدی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.rashidiirphe.ac.ir
آقای دکتر فرهاد ابراهیم آبادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.ebrahimabadiirphe.ac.ir
آقای دکتر مصطفی باقریان فر
عضو هیِِئت علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.bagherianirphe.ac.ir
خانم مهندس هما فضلی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.fazliirphe.ac.ir
خانم دکتر نسرین نورشاهی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.nourshahiirphe.ac.ir

آقای دکتر رضا منیعی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
r.manieeirphe.ac.ir
خانم دکتر سمیه فریدونی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.fereidouniirphe.ac.ir
خانم مهندس هما فضلی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.fazliirphe.ac.ir